7/31/2008

Redes de mujeres

Desde que hemos instalado en nuestro blog el contador de visitas, estamos abrumadas por la cantidad de personas que acceden a él. Sin duda, Internet es una herramienta fundamental para el establecimiento y consolidación de redes de mujeres.

Como sabéis, los blog tienen la gran ventaja de la interactividad: permiten dejar constancia de vuestros comentarios y de vuestro paso por esta página. Os pedimos, por tanto, que cualquier reflexión, idea, propuesta o noticia que queráis compartir con nosotras la dejéis reflejada en el blog. De este modo, podremos tejer nuevas redes feministas en la blogosfera.

Podéis también contactar con nosotras en forumfeministagalicia@hotmail.com

7/28/2008

O FEMINISMO É XUSTIZA

A directiva do Forum Galego de Política Feminista estará de vacacións durante o mes de agosto. Sen embargo, as demandas do movemento feminista, as nosas demandas, non pechan por vacacións:

Porque é de xustiza que as mulleres obteñan o mesmo salario por traballos de igual valor.

Porque é de xustiza abortar con seguridade e cunha lei progresista e respectuosa cos nosos corpos.

Porque é de xustiza que non se comercie coas mulleres e as sociedades camiñen cara a abolición da prostitución.

Porque é de xustiza denunciar que os símbolos relixiosos que implican a subordinación das mulleres deben desaparecer.

Porque é de xustiza corresponsabilizarse das tarefas do coidado e desasignalas en exclusividade ás mulleres.

Porque é de xustiza traballar a prol das mulleres en situacións de maior vulnerabilidade social.

Porque é de xustiza loitar por un futuro en igualdade para as nenas e as mozas.

Porque é de xustiza que poñamos en marcha tódolos mecanismos para rematar coa violencia machista para que non haxa nin unha vítima máis.

Porque é de xustiza que a xustiza asuma que un maltratador, un acosador ou un violador son sempre e en todo caso, delincuentes.

Porque é de xustiza non esixir ás mulleres heroicidades que poñan en perigo as súas vidas ante calquera agresión.

Porque é de xustiza defender que cando as mulleres din non, non queren dicir que sí.

Porque é de xustiza axudar a unha nai maltratada a protexer á súa filla, grazas, Ana Míguez.

Porque este verán, coma tódolos veráns, o movemento feminista traballa arreo para ampliar os horizontes da democracia e implementar de forma efectiva o principio de igualdade. A nosa loita nunca murcha e sempre agroma, a pesares das inclemencias e dos atrancos, do pedrizo e da mala herba. A nosa loita é de xustiza.

7/25/2008

A XUNTA APROBA O DECRETO POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE PARTICIPACIÓN DAS MULLERES NO ÁMBITO DO EMPREGO E AS RELACIÓNS LABORAIS

Entre as súas funcións están a de propor medidas relacionadas coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, elaborar estudos no eido do emprego e as relacións laborais e difundir os valores da igualdade para erradicar a discriminación

O pleno deste órgano estará composto por representantes da Xunta de Galicia, da Confederación de Empresarios de Galicia, dos sindicatos máis

representativos da comunidade e das asociacións de mulleres

O Consello fomentará a erradicación dos riscos derivados das condicións de traballo que poidan afectar negativamente ao embarazo, ao parto e á lactación natural

O decreto habilita unha liña de subvencións a empresas de ata o 50% do custo de adaptación dos postos de traballo para reducir os riscos para as traballadoras embarazadas, que teñan dado a luz ou que estean en período de lactación

As subvencións poderán acadar o 75% cando a empresa non supere un volume de facturación de 600.000 euros anuais ou cando concorran especiais motivos de fomento do emprego feminino

O Consello da Xunta de Galicia deu hoxe luz verde ao decreto polo que se regula o Consello Galego de Participación das Mulleres no ámbito do Emprego e das Relacións Laborais. Este órgano, de carácter administrativo, consultivo e de participación, servirá para axilizar e intensificar o diálogo entre as representantes dos colectivos femininos e a Xunta de Galicia.

Entre as súas principais funcións, precisamente, está a interlocución coa Xunta de Galicia a través dos departamentos competentes en materia de traballo e de igualdade. Desde esta posición, o Consello Galego de Participación das Mulleres no ámbito do Emprego e das Relacións Laborais proporá a adopción de medidas relacionadas coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e elaborará estudos, informes ou consultas no seu eido de actuación.

Outro dos seus obxectivos primordiais será o de difundir os valores da igualdade de oportunidades e a defensa dos dereitos e intereses das mulleres para erradicar a discriminación no ámbito do emprego e das relacións laborais. A posta en marcha deste órgano responde á necesidade de crear as estruturas precisas para aplicar o principio de transversalidade de xénero en todas as políticas públicas.

Poderá solicitar a adhesión ao Consello Galego de Participación das Mulleres calquera asociación con implantación no ámbito galego, legalmente constituída e representativa dos intereses das mulleres. Os seus estatutos deben recoller, tamén, que entre os seus principais cometidos se atope a consecución da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e a erradicación de toda discriminación por razón de sexo no eido do emprego e as relacións laborais.

Órganos de funcionamento

O Consello Galego de Participación das Mulleres no ámbito do Emprego e as Relacións Laborais terá unha presidencia, unha vicepresidencia e un pleno, ademais dunha comisión permanente e outras comisións. A presidencia do órgano corresponderalle á persoa titular do departamento da Administración autonómica con competencias en materia de traballo, ou á persoa en que delegue. Unha das súas funcións específicas será a de representar institucionalmente o consello. Pola súa banda a Vicepresidencia recaerá na persoa que represente a titularidade do departamento da Administración autonómica con competencias en materia de igualdade.

O pleno, pola súa banda, estará composto pola Presidencia e a Vicepresidencia e por seis mulleres representantes dos departamentos da Administración autonómica competentes en materia de traballo e igualdade, seis mulleres dos sindicatos más representativos da comunidade autónoma, seis representantes das Confederación de Empresarios de Galicia e dúas mulleres representantes de cada unha das asociacións adheridas ao consello. O nivel de representatividade será do 25% para cada unha das catro partes presentes no pleno.

Medidas para a integración da igualdade nas políticas preventivas

Entre as medidas concretas que recolle o decreto polo que se regula o Consello Galego de Participación das Mulleres está a de fomentar a erradicación, na súa orixe, dos riscos derivados das condicións de traballo que poidan afectar negativamente o embarazo, o parto e a lactación natural.

Para isto, o departamento da Administración autonómica competente en materia de traballo fomentará a formación, a información e a sensibilización das empresas e das traballadoras e traballadores. Con idéntica finalidade subvencionará o custo empresarial de adaptación dos postos de traballo con riscos para as traballadoras embarazadas, que teñan dado a luz ou que estean en período de lactación, cando esa adaptación os elimine totalmente ou os reduza de maneira significativa.

O importe das subvención poderá ser de ata o 50% do custo empresarial total e poderá chegar ao 75% cando a empresa non supere un volume de negocios en contía de 600.000 euros brutos anuais, ou cando concorran especiais motivos de fomento do emprego feminino.

7/16/2008

URGENTE: AUTO DE LIBERTAD PROVISIONAL CONTRA ANA MÍGUEZ, PRESIDENTA DE ALECRÍN

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA

Jueves 17 de Julio de 2008

11:30 horas

C/ Almagro nº 28 - (Salón de Actos)


LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES FEMINISTAS, CONVOCAN A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA INFORMAR A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LOS GRAVES SUCESOS QUE ESTÁN ACONTECIENDO DEBIDO A LAS CAMPAÑAS DESATADAS POR DETERMINADOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, ENTRE LOS QUE CABE DESTACAR A LOS PROPIOS AGRESORES DE MUJERES, ORGANIZADOS; QUE NO DUDAN EN UTILIZAR EL INEXISTENTE, SÍNDROME DE ALINEACIÓN PARENTAL (SAP) PARA ENCUBRIR LA VIOLENCIA DE TODO ORDEN QUE EJERCEN CON IMPUNIDAD CONTRA LOS/AS HIJOS/AS COMUNES Y LAS MUJERES.

LA CONTRA OFENSIVA A LA QUE NOS ESTAMOS REFIRIENDO HA DADO LUGAR A UN AUMENTO SUSTANCIAL DE LA CONFLICTIVIDAD JUDICIAL, Y A CONFUNDIR A CIERTOS JUECES Y ALGUNOS OPERADORES JURÍDICOS, IMPIDIÉNDOLES DETECTAR QUE LOS MALTRATADORES, EXTORSIONAN, AMEDRENTAN, CHANTAJEAN, HUMILLAN, ATERRORIZAN Y ASESINAN A LAS MUJERES Y ALGUNOS DE SUS HIJOS/AS TANTO SI, LAS MUJERES DENUNCIAN COMO SI NO.

ANTE UNA SITUACIÓN REGRESIVA, INJUSTA Y DESESPERANTE SURGE DE REPENTE EL ANUNCIO DE QUE EL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE CANGAS DE MORRAZO HA DICTADO UN AUTO DE LIBERTAD PROVISIONAL CONTRA ANA Mª DOLORES MINGUEZ VIGO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ALECRÍN, CONDICIONADO A QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE EL PARADERO DE LA MENOR. ESTA ACCIÓN JUDICIAL CONTRASTA NOTORIAMENTE CON LA BENEVOLENCIA QUE LOS JUZGADOS EMPLEAN CUANDO EL ACUSADO POR LOS MISMOS DELITOS ES UN VARÓN.

EN LA RUEDA DE PRENSA SE ENTREGARÁ MÁS DOCUMENTACIÓN, E INFORMACIÓN CONCERNIENTE A ESTE CASO Y TAMBIÉN LO ACTUADO POR LA JUSTICIA Y EL EQUIPO PSICOSOCIAL EN LOS CRÍMENES DE ALOVERA.

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Presidenta Ana Mª Pérez del Campo Noriega

Federación de Mujeres Progresistas, Presidenta Yolanda Besteiro

Fundación Mujeres, Presidenta Marisa Soleto

Asociación Mujeres Juristas Themis, Presidenta Altamira Gonzalo

Comisión para la Investigación de Malos Tratos, Presidenta Consuelo Abril

Coordinadora del Lloby Europeo de Mujeres, Presidenta Marta Ortiz

Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, Presidenta Lourdes Hernández

Crecer Sin Violencia, Presidenta Rosa Méndez

Asociación Vivir sin Violencia de Género, Presidenta Lola Aguilar

Forum de Políticas Feministas, Presidenta de Madrid Teresa Nevado

Forum Galego de Política Feminista, Presidenta Paloma Rodríguez

Forum de Política Feminista, Presidenta Nina Infante

7/01/2008

El feminismo y sus tiempos, carta abierta a Montse Boix del Forum Galego de Política Feminista

En relación al texto escrito por nuestra amiga Montse Boix y que puede consultarse en www.mujeresenred.net o en su blog http://montserratboix.nireblog.com, el Forum Galego de Política Feminista ha escrito el siguiente documento:


El feminismo y sus tiempos

El avance del feminismo es hoy imparable y a ello ha contribuido de forma notable la posibilidad de transmisión de pensamiento, de comunicación entre feministas, de apertura de espacios para el debate y el enriquecimiento de estos. Gracias Montserrat Boix por ser una de las más decididas internautas feministas y por abrir senderos y autopistas de comunicación entre nosotras. Por esto siempre es un placer y casi una obligación la atenta lectura de la página Mujeres en Red pues constantemente indaga sobre cuestiones que son del máximo interés para continuar y agrandar el camino.

En esta ocasión el debate planteado en la página comienza hablando del feminismo y de su tiempo como si éste fuera uniforme para todas las personas que participamos de esta ideología rompedora con la estructura patriarcal secularmente establecida o como si esta uniformidad fuese lo idóneo.

El tiempo del feminismo se ha iniciado hace ya unos siglos pero es un tiempo vivo, cambiante, y hoy, es un tiempo en ebullición. Los retos políticos que hoy se plantean están magníficamente plasmados en el artículo de M. Boix y aún podríamos añadir algunos más: las pensiones de viudedad, los permisos de paternidad, la ruptura definitiva del techo de cristal, la prostitución…

Muchos temas, viejos y nuevos, ante los que el tiempo de feminismo debe responder, ante los que las respuestas no son únicas y ante los que el debate hoy es imprescindible.

Un debate en el que tienen cabida las listas, las optimistas, las creativas, las que suman, y también todas las demás; un debate y un tiempo de feminismo que es para todas e incluso para algunos. Haces referencia, Montse, a dos obras en el título de tu texto: una de ellas es probablemente uno de los textos de teoría feminista más relevantes en lengua española, y la otra una obra de divulgación que ha contribuido en gran medida a explicar y difundir el feminismo entre personas que, sin esta lectura, no habrían llegado a él. No sólo no podemos decir que ya no es tiempo de feminismo, sino que lo es más que nunca, en la medida en que sus conceptos, debates y propuestas ideológicas se encuentran en el centro mismo de las políticas públicas. Desde el feminismo sabemos respetar la obra de otras mujeres, visibilizarla cuando ha sido ocultada, y otorgarle el valor que merece cuando en ocasiones se ha pretendido su minusvaloración.

Y este tiempo de feminismo articulado, impulsado y divulgado por algunas de nuestras grandes maestras nos ha traído importantes conquistas, entre ellas contar con un gobierno en que las ministras no son ya una “rara avis” sino la muestra de la existencia de mujeres competentes y capaces. Nos ha traído incluso una ministra de igualdad de la cual todas nosotras esperamos que lleve el feminismo a los más altos niveles de decisión política, que lo hará sin duda porque quiere, porque puede, porque ocupa el espacio que le corresponde y porque está rodeada y arropada por quienes de entre todas las feministas poseen la mayor capacidad, la mayor cualificación, la mayor trascendencia ideológica y también una buena dosis de generosidad y de compromiso.

Es el tiempo de feminismo con mayúsculas en el que todas debemos enredarnos, un tiempo de celias, de nurias, de rosas, de luisas, de las unas y también, por qué no, de las otras y por supuesto de las avezadas y de las principiantes porque el feminismo incluye y no excluye, suma y multiplica y su tiempo es el mejor legado para el futuro.